český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC Neutralène 1089 AM solvant A3 bez piktogramu nebezpečí
Last update: 2024/04/16 14:12

 

Rozpouštědlo A3

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY

 

BOD VZPLANUTÍ VC ISO 2719

66°C

DESTILAČNÍ ROZSAH ISO 3405

při atmosférickém tlaku

182 °C -190 °C

Zpráva o analýze je k dispozici na vyžádání č. 21/026530
Podle normy DIN/EN 16,995
(LC, GC-FID)

 

OBLASTI POUŽITÍ

Odmašťování za studena nebo za tepla všech organických nečistot, maziv, včetně těch obsahujících vysoký podíl pevných maziv, minerálních nebo syntetických olejů, obráběcích kapalin, řezných a lisovacích maziv. Odmaštění všech mechanických součástí při opravách, údržbě a v provozu nebo při udržování všech mechanických součástí v provozuschopném stavu.

 

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ
NEUTRALENE 1089 AM je extrémně výkonné rozpouštědlo vyvinuté pro maximální odmašťovací operace. Nepoužívejte na lakované povrchy nebo na plasty bez předchozího testování kompatibility.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý 

-

Barva

 Vizuální

 Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Lehký, charakteristický

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

 1,4160

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-60 

°C

Kinematická viskozita při 25 °C

 NF EN 3104

2,3 

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

0,79 

hPa

Destilační rozsah při atmosférickém tlaku

ISO 3405,2019

182 - 190

°C

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

není relevantní

-

Rychlost odpařování při 20 °C, při nulovém průtoku vzduchu

-

2h15

h.mn

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

26,1

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

 66

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

207

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

 0,7

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

23,6 

% (objemová)

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah síry

 GC MS

0

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

0

%

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

0

%

Obsah sloučenin s PRP

 -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

0

%

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

 

 

 

  

fontány s rozpouštědly

stroje s rotujícími nebo translačními koši

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

studené nebo horké ponorné nádrže

ultrazvukové nádrže

 

 

mycí strojů s rozprašovačem

stroje A3

 

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE