český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC Neutralène 1089 AM solvant A3 bez piktogramu nebezpečí

 

ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO PRO STROJE A3

POD VAKUEM

S RECYKLACÍ

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY

 

BOD VZPLANUTÍ VC ISO 2719

66°C

DESTILAČNÍ ROZSAH ISO 3405

při atmosférickém tlaku

182 °C -190 °C

Zpráva o analýze je k dispozici na vyžádání č. 21/026530
Podle normy DIN/EN 16,995
(LC, GC-FID)

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický ředitel    

Odmašťovací stroje s rozpouštědly A3 byly vyvinuty v reakci na problémy s toxicitou chlorovaných rozpouštědel klasifikovaných jako CMR (karcinogenní, mutagenní, reprotoxické).

Aby se předešlo jakémukoli zdravotnímu riziku pro obsluhu, jsou uzavřeny. Ve vakuu umožňují snížit konečný destilační bod přibližně o 30 % a lze je také použít k recyklaci rozpouštědel pro odmašťování čistými produkty.

 

Rozpouštědla A3 se dělí do 3 skupin.

Uhlovodíky jsou klasifikovány jako H 304; tj., podle normy, že „při požití a vniknutí do dýchacího ústrojí může způsobit smrt“. Většinou jsou aditivovány, aby se posílila jejich rozpouštěcí schopnost, glykolétery (alkoholy), které jsou samy o sobě klasifikovány jako H 315, dráždivé pro kůži, 2. třídy, a H 319, které způsobují vážné podráždění očí.

Modifikované alkoholy, které nejsou H 304, ale zůstávají v klasifikaci H 315 a H 319.

Fluorované plyny, jejichž budoucnost je však nejistá v souladu s nařízením EU č. 517/2014 o dopadu fluorovaných plynů s potenciálem globálního oteplování na životní prostředí. Očekává se, že toto nařízení bude ještě zpřísněno návrhem francouzského zákona o „zvlášť závažném trestném činu znečišťování životního prostředí“.

 

Aby se řešila zdravotní rizika spojená s prvními dvěma skupinami, jsou uživatelům poskytovány (často prostřednictvím pronájmu) obaly, které mají zajistit, aby nedošlo ke kontaktu s nimi.

 

NEUTRALÈNE 1089 AM patří do řady modifikovaných alkoholů a je určen k tomu, aby se stal:

prvním odmašťovacím rozpouštědlem bez výstražných piktogramů nebezpečnosti

- Eliminace bezpečnostního přebalování

- Zvýšený výkon rozpouštědla, umožňující použití za tepla i za studena, rozšiřující jeho použití v běžných rozpouštědlových odmašťovacích fontánách, v ponorných nádržích, s rotačními nebo translačními koši, ultrazvukových nádržích s piezoelektrickými nebo magnetostrikčními generátory, 

- Vysoký dekantovací výkon minerálních olejů pomocí rozdílu hustoty.

- Povolené skladování na volném prostranství bez uchovávání, přičemž povinnost uchovávání se řídí francouzským zákoníkem práce, článek R 4412, a předpisem ICPE.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE