český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC Neutralène 1089 AM riešiteľ A3 sans piktogram de nebezpečenstvo

ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO NA STROJE A3

VO VÁKUU

S RECYKLÁCIOU

 

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY

 

BOD VZPLANUTIA VC ISO 2719

66°C

ROZSAH DESTILÁCIE ISO 3405

a atmosférickým tlakom

182 °C – 190 °C

Správa o analýze je k dispozícii na požiadanie

21/026530 LC GC-FID DIN / EN 16995

 

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ    

Odmasťovacie stroj s rozpúšťadlom A3 boli vyvinuté s cieľom vyriešiť problémy toxicity pri chlórovaných rozpúšťadlách klasifikovaných ako CMR (karcinogénne, mutagénne, reprotoxické).

Sú zatvorené, aby sa zabránilo akémukoľvek zdravotnému riziku pre operátorov. Vo vákuu umožňujú znížiť koncový bod destilácie približne o 30 % a umožňujú recykláciou rozpúšťadiel pre odmasťovanie s čistými prípravkami.

 

Rozpúšťadlá A3 sa delia do 3 skupín.

Uhľovodíky sú všetky zaradené do skupiny H304 „Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest“. Väčšinou sa pridávajú na posilnenie schopnosti rozpúšťania s étermi glykolu (alkoholy), ktoré sú zaradené do skupiny H315 „Dráždi kožu“ triedy 2 a H319 „Spôsobuje vážne podráždenie očí“.

Modifikované alkoholy nepatria do skupiny H304, ale zostávajú v skupine H315 a H319.

Fluórované s neistou budúcnosťou v dôsledku smernice o F-plynoch (nariadenie Komisie (EÚ) č. 517/2014) o vplyve na životné prostredie s potenciálom globálneho otepľovania. Toto nariadenie sa má ďalej sprísniť návrhom zákona „Ecocide“

 

Ako riešenie zdravotných rizík spojených s prvými 2 skupinami používatelia majú k dispozícii (často podľa lokácie) balenia uspôsobené tak, aby nevznikalo riziko kontaktu.

 

NEUTRALENE 1089 AM patrí do série modifikovaných alkoholov a bol vyvinutý s cieľom:

byť prvým odmasťovacím rozpúšťadlom bez piktogramov o nebezpečnosti

– zrušiť nadbytočné bezpečnostné obaly,

– zvýšiť rozpúšťaciu schopnosť s možnosťou použitia za tepla, ako aj za studena, čím sa rozšíri jeho používanie na klasické odmasťovacie zariadenia s rozpúšťadlami, na namáčacie nádoby, rotačné alebo translačné priemyselné práčky, ultrazvukové vane s piezoelektrickými alebo magnetostrikčné generátory, 

– dosiahnuť vysoký dekantačný účinok minerálnych olejov rozdielom hustoty,

– dosiahnuť povolenie skladovania v exteriéri bez zaistenia, ktoré vyplývalo zo zákonníka práce čl. R 4412 a zákonníka životného prostredia pre ICPE (zariadenie klasifikované na ochranu životného prostredia).

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE