český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM opløsningsmiddel til affedtningsapparater A3

 

AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDDEL TIL A3-MASKINER MED VAKUUM MED GENANVENDELSE

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFICEREDE ALKOHOLER

 

FLAMMEPUNKT ISO 2719

66 °C

DESTILLERINGSOMRÅDE ISO 3405

ved atmosfærisk tryk

182 °C - 190 °C

Analyserapport findes på forespørgsel nr. 21/026530
I henhold til din/en 16,995
(LC, GC-FID)

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Teknisk direktor    

Affedtningsmaskiner til A3-opløsningsmidler er udviklet til udbedre problemerne med giftighed, som klorholdige opløsningsmidler, der er klassificeret CMR (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske), har.

For at eliminere alle sundhedsrisici for operatørerne, er de lukkede. I vakuum er det muligt at sænke det endelige destilleringspunkt med ca. 30 %, og derfor muliggør de genanvendelse af opløsningsmidler for affedtning med rene produkter.

 

A3-opløsningsmidler er klassificeret i 3 grupper.

Kulbrinter: De er alle klassificeret H304 "Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene". Oftest er der tilsat tilsætningsstoffer for at forstærke opløsningsevnen med glykolethere (alkoholer), som i sig selv er klassificeret H315 ”Forårsager hudirritation (kategori 2)” og H319 ”Forårsager alvorlig øjenirritation”.

Modificerede alkoholer, som ikke er H304, men stadig er H315 og H319.

Fluorstoffer, men hvor fremtiden for dem er usikker i henhold til F-gas-direktivet. (EU-forordning 517/2014) om fluorholdige drivhusgasser. Denne lovgivning forventes at blive strammet yderligere med lovudkastet ”Ecocide”

 

For at fjerne sundhedsrisiciene for disse 2 første grupper har brugerne emballage til disposition, som er fremstillet, så der ikke er mulighed for risiko for kontakt.

 

NEUTRALENE 1089 AM hører til gruppen Modificerede alkoholer og er udviklet til at være:

Det første affedtende opløsningsmiddel uden noget faresymbol

- Fjernelse af den udvendige sikkerhedssampakning

- Forstærket opløsningsmiddelevne, der gør det muligt at bruge det både varmt og koldt, hvilket udvider anvendelsesmulighederne i klassiske dispensere til affedtning med opløsningsmiddel, i beholdere til neddypning, med roterende kurve eller overførselskurve, ultralydsbeholdere med piezo-elektriske eller magnetostriktive generatorer. 

- Høj slæmningsevne for mineralske olier med vægtfyldeforskel.

- Godkendt opbevaring udenfor, uden opsamling, hvor kravet om opsamling er underlagt den franske arbejdslovs art. R 4412 og den franske miljølovgivning.

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE