český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM Oplosmiddel voor ontvettingsmachines A3

 

ONTVETTEND OPLOSMIDDEL VOOR

A3-MACHINES
ONDER VACUÜM
MET RECYCLING

  

 

 

 

NEUTRALENE 1089 AM le premier solvant pour machines A3 sans pictogramme de danger. Utilisable également à froid sur tous les types machines de dégraissage, ouvertes. NEUTRALENE 1089 AC alcools modifiés. NEUTRALENE 1099 HCM Hydrocarbures paraffiniques modifiés. solvants A3. machine A3. machine dégraissage A3. solvant sans pictogramme de danger. solvant de dégraissage sans odeur

NEUTRALENE® 1089 AM

GEMODIFICEERDE ALCOHOLEN

 

VLAMPUNT VC ISO 2719

66°C

DISTILLATIEBEREIK ISO 3405

bij atmosferische druk

182°C - 190°C

Analyserapport beschikbaar op aanvraag nr. 21/026530
volgens DIN / EN 16.995
( LC, GC-FID )

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

technisch Directeur    

A3-ontvettingsmachines met oplosmiddelen zijn ontwikkeld als reactie op de toxiciteitsproblemen met gechloreerde oplosmiddelen die zijn ingedeeld als CMR (kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch).

Om gezondheidsrisico's voor de operators te vermijden, zijn ze gesloten. Onder vacuüm kunnen ze het uiteindelijke distillatiepunt met ongeveer 30% verlagen en ze kunnen ook worden gebruikt om oplosmiddelen te recyclen, voor ontvetting met schone producten.

 

De A3-oplosmiddelen worden ingedeeld in 3 soorten.

Koolwaterstoffen zijn allemaal ingedeeld als H 304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.". Meestal worden ze toegevoegd om hun oplossend vermogen te versterken, met glycolethers (alcoholen) die zelf geclassificeerd zijn als H315 klasse 2 "Veroorzaakt huidirritatie" en H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie".

Gemodificeerde alcoholen die geen H 304 zijn, maar wel H 315 en H 319 blijven.

Fluorchemicaliën, waarvan de toekomst onzeker is onder de F-gasverordening. (EU Verordening 517/2014) betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Deze regels zullen nog verder worden aangescherpt door het wetsvoorstel "Ecocide"

 

Om de gezondheidsrisico's van de eerste 2 soorten aan te pakken, hebben gebruikers toegang tot verpakkingen (vaak huur) die zo ontworpen zijn dat er geen risico is op contact.

 

NEUTRALENE 1089 AM maakt deel uit van de reeks gemodificeerde alcoholen:

Het eerste ontvettend oplosmiddel zonder enig gevarenpictogram

- Afschaffing van veiligheidsverpakkingen

- Versterkt oplossend vermogen, waardoor het zowel warm als koud kan worden gebruikt. Hierdoor is ook gebruik mogelijk voor conventionele ontvettingsfonteinen, dompelbakken, translerende of roterende manden, ultrasone tanks met piëzo-elektrische of magnetostrictieve generatoren, 

- Hoog decanterend vermogen voor minerale oliën door verschil in volumetrische massa.

- Buitenopslag toegestaan, zonder retentie omdat de retentieverplichting is onderworpen aan artikel R 4412 van de Franse Arbeidswet en aan de ICPE milieuwet.

 

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE